Gebruikersvoorwaarden

Idiofa Lobi (hieronder vernoemd als Faja Lobi) is afhankelijk van de steun van mensen zoals u om onze projecten te financieren. Daarom zijn we transparant over waarom we uw persoonsgegevens vragen en wat we daarmee doen.

Bij een bezoek aan onze website en communicatie tussen u en Faja Lobi verzamelen we informatie. Dit helpt ons om onze communicatie te verbeteren. Hoe meer informatie we hebben, des te efficiënter we kunnen werken en hoe meer geld we kunnen besteden aan herbebossing. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen doorheen de tijd worden gewijzigd. We raden bezoekers van onze website dan ook aan om periodiek de voorwaarden na te lezen.

Toepasselijkheid

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Faja Lobi is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het al dan niet verkeerdelijk gebruik van de website. Hieronder valt schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Faja Lobi. De gebruikersvoorwaarden vrijwaren Faja Lobi bovendien van elke vorm van schade gerelateerd aan een handeling van de gebruiker met betrekking tot de website of ten gevolge van het gebruik. Faja Lobi is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Bescherming van gegevens

Door het gebruik van onze website kunnen wij uw informatie gebruiken voor doeleinden die gebaseerd zijn op geldige rechtsgronden.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Faja Lobi is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Deze Policiy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Faja Lobi. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik of misbruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Faja Lobi in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Faja Lobi en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank (Rechtbank van Koophandel Gent).

Wie verzamelt de gegevens

Idiofa Lobi, vestiginsadres Tarbotstraat 31 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door Faja Lobi is verzameld en verwerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoon op het nummer +24 397 563 57 78 (Congo), via Whatsapp op het nummer +32 473 78 00 97 (België) of via mail via [email protected].

Wat verzamelen we?

We verwerken persoonsgegevens van onze relaties voor onze administratie en om te informeren over acties en campagnes. Voor onze missie hebben we communicatie en fondsenwerving nodig. Door meer te leren over hoe mensen onze informatie gebruiken, weten we beter wat iemands interesses zijn en in welke vorm we de belangrijkste informatie moeten aanbieden.

Wat verzamelen we van je, hoe en waarvoor?

Elke keer dat u contact met ons hebt, verzamelen we gegevens. Wat voor soort informatie en de hoeveelheid ervan verschilt en hangt af van de reden.

Wanneer verzamelen we informatie

We verzamelen informatie over u wanneer u bijvoorbeeld:

 • Donateur wordt van Faja Lobi
 • Een gift geeft
 • Aan een evenement meedoet
 • Onze e-nieuwsbrieven ontvangt, opent en leest
 • Informatie bij ons opvraagt
 • Aan een van onze campagnes meedoet
 • Vrijwilligerswerk voor ons doet
 • Een reactie achterlaat op prikborden of in discussiegroepen
 • Met ons chat
 • Meedoet aan een onderzoek
 • Contact met ons opneemt, of op enige andere wijze dan hierboven vermeld met ons in aanraking komt

Voorbeelden van informatie die we kunnen verzamelen zijn:

 • Je geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of geboortedatum
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals rekeningnummer
 • Informatie die je op onze website invoert
 • Gegevens over je donatiehistorie en over correspondentie met ons
 • Foto’s of videobeelden als je deelneemt aan een evenement van ons
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, en type en versie van je internetbrowser
 • Andere gegevens over je communicatie met ons, inclusief de reden waarom je ons steunt
 • Naast door jou zelf verstrekte informatie kunnen we ook informatie over je verzamelen uit publiekelijk toegankelijke bronnen

Hoe verzamelen we gegevens over u?

We gebruiken verschillende methodes om informatie te verzamelen van en over jou, onder meer door:

Directe interactie

We ontvangen informatie rechtstreeks van je, bijvoorbeeld wanneer je u inschrijft voor onze e-nieuwsbrieven of met ons mailt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Als u van ons een e-mail ontvangt, een link volgt of onze website doorzoekt, verzamelen we gegevens. Op die manier wordt ons duidelijk wat aanslaat en kunnen we beter inspelen op uw interesses. Om te zien wat mensen online doen gebruiken we cookies. Als je geen cookies wilt accepteren, kun je je browser zo instellen dat je cookies kunt weigeren.

Beveiliging van gegevens

Faja Lobi zorgt ervoor dat uw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zo worden onze formulieren bijvoorbeeld altijd versleuteld en wordt ons netwerk beveiligd en constant bewaakt. We hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. Wanneer we externe bedrijven inschakelen om persoonlijke gegevens voor ons te verzamelen of te verwerken, voeren we voordat we met ze gaan werken uitgebreide controles uit op deze bedrijven. We stellen een contract op waarin we onze verwachtingen en eisen vastleggen. Onze website bevat links naar websites van derden. Als je de link naar een van die websites volgt, wees je er dan van bewust dat elke site zijn eigen privacybeleid heeft en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer daarom wat hun beleid is, voordat je je persoonlijke gegevens aan deze websites doorgeeft.

Rechten bij verzamelde gegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten ten aanzien van de verzamelde gegevens:

Recht op inzage in je gegevens

Je hebt het recht om de details over de door ons over uw verzamelde gegevens bij ons op te vragen. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze privacyverklaring.

Recht op wijziging

Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn hebt u het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Recht op verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens

U hebt het recht om persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Hierbij kunnen we u vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. In onze database wordt dit bezwaar als een blokkade opgenomen.

Recht van verzet

U hebt ook het recht van verzet ten aanzien van onze telemarketing. Het kán vier weken duren voordat dit verzoek volledig verwerkt is.

Recht op intrekken toestemming

U kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of abonnementen.

Recht op indienen van een klacht

Als u met onopgeloste vragen blijft zitten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we u een kopie van je identiteitsbewijs of een bankafschrift bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om in deze kopie de pasfoto en Rijksregisternummer onleesbaar te maken. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek.